home speerpunten Internationalisering en globalisering en de invloed daarvan op de medezeggenschap

Internationalisering en globalisering en de invloed daarvan op de medezeggenschap

Bedrijven bewegen zich steeds meer over landsgrenzen en internationaliseren waardoor complexe concernconstructies ontstaan met vaak een managementaansturing vanuit het buitenland. Ondernemingsraden worden daardoor soms overvallen door de voorgenomen besluiten van de buitenlandse moedervennootschap. In deze situaties onttrekken belangrijke besluiten zoals overnames, fusies, splitsingen of verplaatsingen zich aan het bereik van de Nederlandse medezeggenschapsregelingen. Kan de ondernemingsraad in een onderneming die deel uitmaakt van een internationaal concern zijn rechten als gevolg van de WOR en andere regelgeving dan nog even effectief uitoefenen als een ondernemingsraad van een zelfstandig Nederlands bedrijf? (Zie ook de notitie Medezeggenschap: Ontwikkelingen in de 21e eeuw).

Het MNO vindt dat de medezeggenschapsregelingen zoals verwoord in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de Structuurregeling onvoldoende zijn afgestemd op de verregaande internationalisering en de (veelal gelaagde) concernverhoudingen. De Europese richtlijnen rond de Europese Ondernemingsraden dekken deze tekortkomingen ontoereikend af en ondersteunen ondernemingsraden gebrekkig in hun medezeggenschapswerk.

Het MNO wil de positie van de Nederlandse medezeggenschap versterken en dringt aan op onderzoek naar concrete oplossingsrichtingen die de Nederlandse ondernemingsraden in zijn werk effectief ondersteunen. Het MNO wil daartoe zelf initiatieven ontplooien en heeft zelf onderzoek laten verrichten door de Universiteit van Maastricht. Het proefschrift van Marcus Meyer met de titel The Position of Dutch Works Councils in Multinational Corporations leverde een reeks aan best practices voor ondernemingsraden op .

Soms onderscahtte mogelijkheid tot het versterken van de positie van Nederlandse ondernemingsgraden is de Europese Ondernemingsraad. Het MNO heeft rond de door de Europese Commissie geinitieerde evalauatie van de EOR Richtlijn zijn deelnemers bevraagt wat zij als knelpunten ervaren, maar ook wat zij als oplossingen zien. Lees hier notitie Evaluatie EOR Richtlijn 2009/38/EC door de stichting MNO Bevindingen en opmerkingen vanuit de praktijk.