home Documentatie

Documentatie

De Stichting MNO publiceert regelmatig onderzoeken of reageert schriftelijk op actuele onderwerpen en voorstellen die medezeggenschapsthema’s raken. Dat kunnen zijn overheidsvoorstellen, issues in de Tweede Kamer of gespreksonderwerpen in de SER of bijdrages die het MNO aan lezingen en conferenties levert.

Een (keuze) van publicaties is hier opgenomen:

2019:

Het MNO reageert positief op de consulatie rond het voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet om het recht voor de werknemer op onbereikbaarheid mogelijk te maken.

Het MNO spreekt zich positief uit ten aanzien van een introductie voor het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een naamloze vennootschap.

Het MNO levert een bijdrage met een lezing over 'TransfORmatie' aan de ITOP conferentie van onderneminsraden in de IT.

2018:

Het MNO laat in samenwerking met de Universiteit van Maastricht de positie van de Nederlandse medezeggenschap onderzoeken in multinationale ondernemingen. Het proefschrift van Marcus Meyer met de titel The Position of Dutch Works Councils in Multinational Corporations levert een reeks aan best practices voor ondernemingsraden op en inzicht in de actuele situatie.

Het MNO reageert positief op de initiatief wet Van Weyenberg om de rol van een verantwoordingsorgaan in de governance van het pensioenfonds te verstevingen.

Het MNO vraagt de Tweede Kamer bij de bespreking van de evaluatie van de huidige 30% regeling aandacht voor die medewerkers die gebruik maken van deze regeling.

2017:

Het MNO onderzoekt samen met de Universiteit van Utrecht opnieuw de betrokkenheid van onderneminsraden bij MVO en wat hen daarvan weerhoudt en formuleert een aantal aanbevelingen.

Het MNO levert een bijdrage aan het Executive Programma 'Moderne Medezeggenschap'

2016:

Het MNO reageert naar de Monitoring Commissie Corporate Governance Code op de herzieningsvoorstellen van de Corporate Governance Code.

Het MNO buigt zich over de aangekondigde evaluatie van de EOR richtlijn en formuleert een aantal knelpunten, maar ook oplossingen.

Het MNO levert een bijdrage aan de MVO training voor ondernemingsraden georganiseerd door het Nederlands Contactpunt Oeso Richtlijnen.

Het MNO levert een bijdrage aan het Executive Programma 'Moderne Medezeggenschap'

2015:

Het MNO laat Tweede Kamer commissie nogmaals weten dat een opgelegde bespreking van de beloningsverhoudingen in de overlegvergadering weliswaar het informatierecht versterkt en de transparantie van dit onderwerp ten goede komt, maar dat het geen belangrijke, noodzakelijke aanvulling van de WOR oplevert. Eerder liet het MNO n.a.v. een consulatie al hetzelfde weten.

Het MNO reageert positief op het voorstel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad.

MNO levert een bijdrage aan het Executive Programma 'Moderne Medezeggenschap'

2014:

Het MNO schrijft een brief aan minster Asscher over zijn voornemen ter versterking van de medezeggenschap m.b.t. beloningsbeleid bestuurder.

Het MNO werkt mee aan een publicatie rond vernieuwingen in de medezeggenschap en publiceert: Medezeggenschap een wereld te winnen.

2013:

In een brief aan minister Asscher drukt het MNO zijn zorgen uit over de aanpassingen in het ontslagrecht.

Het MNO levert een bijdrage aan een conferentie van het Nationaal Register met de titel: Waarover gaat de dialoog tussen (C)OR en RvC?

2012:

Voor een trainingssessie in samen werking met het Nationaal Register heeft het MNO en met de hulp van Steven ten Have (TEN HAVE Change Management) en Erik van Wijk (Van Wijk Advies voor Bestuur en Toezicht) het White paper 'Naar nieuw omgangsvormen voor raad van commissarissen en medezeggenschap' geschreven met tips, 'do's and don'ts' rond het contact tussen OR en RvC.

2011:

In 2011 doet het MNO ook onderzoek naar de rol en betrokkenheid van de medezeggenschap bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en formuleert met medewerking van de Universiteit Nyenrode een Modelcode MVO.

2010:

Het MNO doet onderzoek naar de actuele situatie ten aanzien van diversiteit en medezeggenschap. Uit dit onderzoek bleek dat op het terrein van diversiteit binnen de medezeggenschap nog een wereld te winnen valt. In het document 'Diversiteit en medezeggenschap, 5 handvatten' worden een aantal positieve ervaringen beschreven die onder andere uit het genoemde onderzoek naar voren zijn gekomen.

2010:

Op 19 april 2010 organiseerde het MNO een debat tussen de politiek en het MNO. Speciaal voor dit debat waren een viertal thema's geselecteerd: de AOW-leeftijd, Globalisering, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Corporate governance. Voor het debat waren alle politieke partijen uitgenodigd die momenteel in de Tweede kamer zijn vertegenwoordigd. Aan het debat hebben zeven fracties en hun vertegenwoordigers deelgenomen. Debat tussen politiek en MNO.

2010:

Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 verkiezingen heeft de Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg evenals bij de voorafgaande kabinetsformatie gemeend haar ervaring en kennis en bovenal haar visie op een aantal voor de BV Nederland belangrijke thema's onder de aandacht van de informateurs en deelnemende politieke partijen te brengen. Daarvoor is een vijftal thema's geselecteerd die in de komende jaren de toekomst van de BV Nederland in belangrijke mate zullen gaan beheersen. De thema's zijn: de AOW-leeftijd, Globalisering, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Corporate governance en Innovatie. Lees hier de notitie Kabinetsformatie 2010.

2009:

Minstens een keer per jaar moet de werkgever conform de wet Harrewijn aan de ondernemingsraad ongevraagd schriftelijke informatie geven over de beloningsstructuur en de inhoud van de arbeidsvoorwaarden en afspraken per verschillende groep werknemers in het bedrijf. Hierbij hoort ook informatie over het salaris en de aanvullende arbeidsvoorwaarden van directie, bestuurders en toezichthouders. Het MNO heeft als hulpmiddel voor deze jaarlijkse informatieronde een aantal aandachtspunten opgesteld: Aan de slag met de wet Harrewijn.

2009:

In juni 2006 deed het MNO een onderzoek naar het versterkt aanbevelingsrecht van ondernemingsraden bij de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Een belangrijk deel van het onderzoek ging over de meerwaarde van de contacten tussen de ondernemingsraden en de RvC-leden. Om een goed beeld te krijgen is in 2006 besloten de meerwaardevraag zowel aan ondernemingsraden als aan RvC-leden voor te leggen. Het voorliggende onderzoek is een herhaling van het onderzoek in 2006. Lees hier de onderzoeksresultaten van 2009. Lees hier het Onderzoeksresultaat voordracht leden raad van commissarissen 2009.

In 2009 was de minister van Justitie niet voornemens de ondernemingsraden in de profit sector het enquêterecht (recht om wanbeleid aan de orde te stellen) toe te kennen. Dit stond in een wetsvoorstel dat tot 30 december op het ministerie van Justitie ter consultatie lag. Het MNO werd door het ministerie uitgenodigd deel te nemen aan de consultatieronde. In haar reactie op het wetsvoorstel laat het MNO weten dat de argumenten die de minister hanteert niet van toepassing zijn en dat er met twee maten wordt gemeten.Lees hier: Reactie op aanpassing enquêterecht.

2009:

In 2009 heeft het MNO een onderzoek bij zijn deelnemers uitgevoerd naar vernieuwingen in de medezeggenschap. Het onderzoek is uitgevoerd in samen werking met Rienk Goodijk toen hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lees hier het rapport Medezeggenschap: een wereld te winnen.

2008:

Het belangrijkste bezwaar van het MNO bij de discussie over onderbenutting van de WOR bevoegdheden is het feit dat dit onderwerp met zoveel onzorgvuldigheid onder de aandacht wordt gebracht. Het MNO steunt daarom in een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek naar de mogelijke onderbenutting van het bestaande instrumentarium aan wet- en regelgeving. Het MNO verwacht dat de informatie uit het onderzoek wordt aangewend voor verbetering, respectievelijk vernieuwing en uitbreiding van (bestaande) wetgeving.

Het MNO onderschrijft in grote lijnen de constateringen en aanbevelingen van de commissie Burgmans aan staatssecretaris Heemskerk van Economische zaken rond MVO en Corperate Governance. Deze zijn voor het MNO duidelijk herkenbaar. Wel wijst het MNO op het belang van de medezeggenschap bij MVO. De medezeggenschap speelt een belangrijke rol in het debat over MVO binnen de ondernemingen. Daarbij wordt door de medezeggenschap tekens gewezen op het maatschappelijke belang, maar ook op het economische belang van MVO. In de brief aan de minister van Economische zaken over MVO en Corperate Governance verwoord het MNO haar standpunt.

De kredietcrisis die begon in 2008 en de gevolgen daarvan hield de gemoederen enorm bezig. In de Nederlandse samenleving was er, als gevolg van de wijze waarop de discussie hierover werd gevoerd, onrust en nam het vertrouwen in de Nederlandse economie af. In een brief aan minister-president Balkenende geeft het MNO haar visie op de situatie, met een aantal observaties en aanbevelingen. Naast de aanbevelingen moeten er initiatieven worden ontwikkeld om het Rijnlandse gedachtegoed weer op de kaart te krijgen en de Angelsaksische uitspattingen die verantwoordelijk zijn voor de oorzaak van de kredietcrisis aan te pakken.

In 2008 biedt de minister van Justitie het bedrijfsleven de mogelijkheid om te kiezen uit het one-tier of two-tier bestuursmodel. Deze keuzemogelijkheid zou Nederland aantrekkelijker moeten maken voor het internationale bedrijfsleven. Het MNO gelooft niet dat Nederland aantrekkelijker wordt voor het internationale bedrijfsleven door de keuzemogelijkheid voor een one-tier model. Mogelijk zijn er andere maatregelen denkbaar die meer passen bij dat doel, dan de invoering van een one-tier model. In een brief aan de minister van Justitie licht het MNO haar standpunt toe.

Naar aanleiding van de plannen tot herziening van de EOR-richtlijn, gaat het MNO in een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de EU-commissaris van Sociale Zaken in op een aantal onderdelen en doet een aantal suggesties. Het MNO is er van overtuigd dat verbetering van het overleg op Europees niveau tussen de EOR en de leiding van het concern niet uitsluitend afhankelijk is van wet en regelgeving, maar ook van de kwaliteit en opstelling van zowel EOR als de concernleiding.

2007:

Het belonings- en inkomensbeleid van bestuurders is een onderwerp dat reeds geruime tijd veel aandacht krijgt. Vanuit de politiek wordt veel gereageerd op de ontwikkelingen, werkgevers- en werknemersorganisaties laten van zich horen, evenals de medezeggenschap en de wetenschap. De stijgingen van beloningen van bestuurders zijn in bepaalde gevallen erg fors geweest. De relatie met geleverde prestaties is niet altijd duidelijk en deze ontwikkeling bevordert evenmin loonmatiging bij de CAO-onderhandelingen. Het kabinet liet in 2007 weten het wenselijk te achten het systeem van totstandkoming van beloningen van bestuurders van ondernemingen te willen verbeteren en stond een grotere betrokkenheid voor van de werknemers. Zo was er in het coalitieakkoord opgenomen dat er een adviesrecht zal worden geïntroduceerd voor de ondernemingsraad betreffende de beloningen van topbestuurders. Het MNO heeft zijn visie op beloningen in een nota vastgelegd en geadresseerd aan de toenmalige minister van Financiën.

2005:

Ook in 2005 was het verplaatsen van activiteiten naar lage lonen landen actueel. Steeds meer werkzaamheden verplaatsen zich naar lage lonen landen. Daarbij lijkt het dat de ondernemingsraad buitenspel staat, toch kan die ondernemingsraad wel degelijk de plannen tot verplaatsing beïnvloeden. Het rapport 'Verplaatsing van activiteiten naar lage lonen landen' overhandigde een MNO delegatie aan de staatsecretaris Economische Zaken.