home Nieuws Geactualiseerde Corporate Governance Code: klein succesje in meer aandacht voor de rol van de Mz!

Geactualiseerde Corporate Governance Code: klein succesje in meer aandacht voor de rol van de Mz!

Op 20 december werd in Den Haag de geactualiseerde Corperate Governance Code gepresenteerd. Grote vraag was krijgt de medezeggenschap een grotere rol daarin? Het MNO had zich samen met andere partijen daarvoor sterk gemaakt.

De code gaat over goed bestuur van met name beursgenoteerde bedrijven en het toezicht daarop, maar wordt door veel andere ondernemingen gevolgd als voorbeeld. De code regelt de verhoudingen tussen bestuurders, commissarissen en de verbonden stakeholders zoals de aandeelhouders. In het conceptvoorstel van de herziene code werd medezeggenschap slechts zijdelings benoemd. Het MNO vond dat onvoldoende. De medezeggenschap als vertegenwoordiger van de belangrijke stakeholder personeel verdient een prominentere plek als het gaat om het functioneren van een onderneming en het toezicht daarop. Het MNO heeft daarom samen met de Alliantie Medezeggenschap en Governance (en separaat) een reactie geschreven en wijzigingsvoorstellen gedaan. (Zie ook ons webbericht).

De Monitoringscommissie die de actualisatie van de code heeft voorbereid, heeft op basis van de input van diverse partijen haar oorspronkelijke voorstel aangepast in de geactualiseerde code. Helaas zijn veel van de voorstellen van het MNO niet overgenomen.

Klein succesje

Toch is er wel sprake van een klein succesje. Het MNO had voorgesteld een aparte paragraaf op te nemen in de Corporate Governance Code met ‘de rol van de medezeggenschap’ en daarin de overleg onderwerpen (denk aan strategie van de onderneming, duurzame langetermijn waardecreatie, cultuur en gedrag, diversiteit en inclusie, maar ook beloningen en evaluatie functioneren bestuur en toezicht) en de momenten daarvoor vast te leggen.

Dat is niet gebeurd, maar het bestaande artikel 2.5.3 'Medezeggenschap' is wel uitgebreid en gekoppeld aan het belangrijke artikel 2.5.1 'Verantwoordelijkheid bestuur voor cultuur'. In de aanvulling wordt bepaald dat in het overleg tussen bestuur en toezicht met de ondernemingsraad gesproken dient te worden over gedrag en cultuur, de gehanteerde waarden en het diversiteit en inclusie beleid van de onderneming. Het MNO vindt dit belangrijk omdat de medezeggenschap een belangrijke ter zake deskundige is met directe kennis van en ervaring op de werkvloer en daarom een belangrijke toegevoegde waarde kan leveren voor een lange termijn waarde creatie op deze onderwerpen.

In het artikel 1.5. over hoe een effectieve dialoog te voeren met de stakeholders over duurzaamheid wordt in de toelichting expliciet genoemd dat het bestuur duidelijk moet zijn hoe het overleg met de medezeggenschap hierover gevoerd wordt en hoe zich dat verhoudt tot het overleg tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap. Daarmee wordt duidelijk aangegeven dat, mochten daar überhaupt twijfels over zijn, de medezeggenschap gesprekspartner dient te zijn op dit belangrijke en actuele onderwerp.

De rol van de medezeggenschap kan allemaal nog veel explicieter verwoord worden in de code, vindt het MNO, maar dat zal zeker bij een volgende actualisatie opnieuw naar voren gebracht worden.