home Nieuws MNO: rol medezeggenschap in herziening Corperate Governance Code onderbelicht.

MNO: rol medezeggenschap in herziening Corperate Governance Code onderbelicht.

Foto door Will Mu via Pexels

MNO vindt in de voorstellen om de corporate govenrance code te herzien van de belangrijke interactie in de driehoek tussen bestuur en toezicht met de medezeggenschap te weinig terug. De code regelt de verhoudingen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de (algemene vergadering van) aandeelhouders. Beursgenoteerde vennootschappen gebruiken de code om hun besturing in te richten, maar de code wordt ook ver daarbuiten als leiddraad en voorbeeld gezien.

Het MNO heeft daarom in samenwerking met partners uit de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) te weten de NVMz, NR Governance, Wissemagroup, De Voort Advocaten, SBIFormaat, NCD een gezamenlijk reactie geschreven. Het MNO heeft echter ook een eigen directere reactie opgesteld als belangrijke vertegenwoordiger van de medezeggenschap bij multinationale ondernemingen.

In het herzieningsvoorstel voor de code wordt de medezeggenschap slechts viermaal bijna zijdelings genoemd: dat de raad van commissarissen iets moet opnemen in zijn regelement over de omgang met de medezeggenschap en dat die contacten ordentelijk verlopen, dat commissarissen zelf verantwoordelijk zijn voor het inwinnen van informatie bij de medezeggenschap en dat gedrag en cultuur in de onderneming gezamenlijk besproken moet worden.

Het MNO vindt dat veel te weinig en te beknopt, bovendien gelden de bovenstaande bepalingen niet voor ondernemingen die onder het zogenaamd structuurregime vallen of die dochter van een buitenlands moederbedrijf zijn: dan is de medezeggenschap immers niet aangesloten op bestuur en toezicht op het hoogste niveau. Dat zou gerepareerd moeten worden in de code, vindt het MNO.

De commissie die over de wijzigingsvoorstellen gaat, vindt echter dat de wetgever al genoeg geregeld heeft rond de omgang tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Het MNO heeft een andere opvatting daarover. De door medezeggenschappers veelal als zeer positief ervaren samenwerking tussen medezeggenschap en toezicht zou juist veel meer en beter belicht moeten worden.

Belangrijke doelstellingen als duurzame lange termijn waardecreatie, diversiteit en inclusie, cultuur en gedrag in de onderneming zouden in overleg met de medezeggenschap moeten worden vastgesteld. De medezeggenschap is als vertegenwoordiger van de stakeholder personeel een belangrijke ter zake deskundige met directe kennis van en ervaring op de werkvloer en dient nauw bij het totstandkomingsproces betrokken te zijn. Het personeel is immers niet alleen mede-uitvoerder, maar ook als mede risicodrager direct getroffene als zaken misgaan!

Een dergelijke afstemming met de medezeggenschap over deze strategische onderwerpen zou uitstekend passen in een bespreking over de algemene gang van zaken in de onderneming als bedoeld in artikel 24 WOR, die plaatsvindt in een tripartiete setting van bestuurder, raad van commissarissen en ondernemingsraad. Dit opnemen in de code zou dit overleg ondersteunen en kracht bijzetten en bovendien het belang onderschrijven van de verschijningsplicht van commissarissen in deze vergaderingen. Lees de volledige reactie van het MNO hier.

De commissie inventariseert alle opmerkingen en komt later met een reactie.