Wie zoeken we?

Medezeggenschapsorganisaties die onder de werkingssfeer van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) vallen. Daarnaast hanteren we de volgende criteria voor de onderneming:
• deze is in ten minste twee landen actief;
• heeft minimaal 1000 werknemers in Nederland en ten minste 150 in één ander land;
• de omzet bedraagt minstens 250 miljoen euro.

Een extra pre is het als de onderneming een aanvulling vormt op de diversiteit binnen het MNO en de toetreding bijdraagt aan een evenwichtige uitbreiding van de vertegenwoordigde branches.

Wat verwachten we?
Om de doelstellingen van het MNO te kunnen bewerkstelligen verwachten we een actieve bijdrage. Dat wil zeggen dat de deelnemer:
• 4x per jaar ten behoeve van de overige deelnemers aangeeft met welke onderwerpen de (C)OR zich bezighoudt (dit noemen we de concernrapportage);
• Bereid is kennis en ervaringen te delen met andere deelnemers als daarom gevraagd wordt;
• meedenkt over de inhoud van reacties op of adviezen aan politieke partijen, wet-/regelgevende en andere externe partijen die zich op enigerlei wijze bezighouden met medezeggenschap;
• bij gelegenheid bereid is mee te helpen met de organisatie van activiteiten (b.v. op te treden als gastheer van de vergadering), dat kost niet veel extra tijd;
• voor een bestuursfunctie gevraagd kan worden;
• een contributie betaalt van 1000 euro per jaar.

Dit bieden we
Als kandidaat-deelnemer kun je gedurende een half jaar kosteloos participeren en kennismaken met het MNO. Dat wil zeggen dat je twee kwartaalbijeenkomsten kunt bijwonen, gebruik kunt maken van het netwerk voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen en kunt deelnemen aan themabijeenkomsten. Deze zijn overigens ook toegankelijk voor overige geïnteresseerde OR-leden van de kandidaat. Na dat half jaar komen we bij je terug om je ervaringen te horen en of je definitief deel wilt uitmaken van dit platform.

Interesse of behoefte naar meer informatie? Neem contact met ons op.

Contact