home Documentatie

Documentatie

De Stichting MNO publiceert regelmatig onderzoeken of reageert schriftelijk op actuele onderwerpen en voorstellen die medezeggenschapsthema’s raken. Dat kunnen zijn overheidsvoorstellen, issues in de Tweede Kamer of gespreksonderwerpen in de SER.

Een overzicht van de publicaties is hier opgenomen:

2014:

2013: In een brief aan minister Asscher drukt het MNO zijn zorgen uit over de aanpassingen in het ontslagrecht.

2012: Voor een trainingssessie in samen werking met het Nationaal Register heeft het MNO en met de hulp van Steven ten Have (TEN HAVE Change Management) en Erik van Wijk (Van Wijk Advies voor Bestuur en Toezicht) het White paper 'Naar nieuw omgangsvormen voor raad van commissarissen en medezeggenschap' geschreven met tips, 'do's and don'ts' rond het contact tussen OR en RvC.

2011:In 2010 heeft het MNO een onderzoek gedaan naar de actuele situatie ten aanzien van diversiteit en medezeggenschap. Uit dit onderzoek bleek dat op het terrein van diversiteit binnen de medezeggenschap nog een wereld te winnen valt. In het document 'Diversiteit en medezeggenschap, 5 handvatten' worden een aantal positieve ervaringen beschreven die onder andere uit het genoemde onderzoek naar voren zijn gekomen.

2010: Op 19 april 2010 organiseerde het MNO een debat tussen de politiek en het MNO. Speciaal voor dit debat waren een viertal thema's geselecteerd: de AOW-leeftijd, Globalisering, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Corporate governance. Voor het debat waren alle politieke partijen uitgenodigd die momenteel in de Tweede kamer zijn vertegenwoordigd. Aan het debat hebben zeven fracties en hun vertegenwoordigers deelgenomen. Debat tussen politiek en MNO.

2010: Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 verkiezingen heeft de Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg evenals bij de voorafgaande kabinetsformatie gemeend haar ervaring en kennis en bovenal haar visie op een aantal voor de BV Nederland belangrijke thema's onder de aandacht van de informateurs en deelnemende politieke partijen te brengen. Daarvoor is een vijftal thema's geselecteerd die in de komende jaren de toekomst van de BV Nederland in belangrijke mate zullen gaan beheersen. De thema's zijn: de AOW-leeftijd, Globalisering, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Corporate governance en Innovatie. Lees hier de notitie Kabinetsformatie 2010.

2009: Minstens een keer per jaar moet de werkgever conform de wet Harrewijn aan de ondernemingsraad ongevraagd schriftelijke informatie geven over de beloningsstructuur en de inhoud van de arbeidsvoorwaarden en afspraken per verschillende groep werknemers in het bedrijf. Hierbij hoort ook informatie over het salaris en de aanvullende arbeidsvoorwaarden van directie, bestuurders en toezichthouders. Het MNO heeft als hulpmiddel voor deze jaarlijkse informatieronde een aantal aandachtspunten opgesteld: Aan de slag met de wet Harrewijn.

2009: In juni 2006 deed het MNO een onderzoek naar het versterkt aanbevelingsrecht van ondernemingsraden bij de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Een belangrijk deel van het onderzoek ging over de meerwaarde van de contacten tussen de ondernemingsraden en de RvC-leden. Om een goed beeld te krijgen is in 2006 besloten de meerwaardevraag zowel aan ondernemingsraden als aan RvC-leden voor te leggen. Het voorliggende onderzoek is een herhaling van het onderzoek in 2006. Lees hier de onderzoeksresultaten van 2009. Lees hier het Onderzoeksresultaat voordracht leden raad van commissarissen 2009.

2009: In 2009 was de minister van Justitie niet voornemens de ondernemingsraden in de profit sector het enquêterecht (recht om wanbeleid aan de orde te stellen) toe te kennen. Dit stond in een wetsvoorstel dat tot 30 december op het ministerie van Justitie ter consultatie lag. Het MNO werd door het ministerie uitgenodigd deel te nemen aan de consultatieronde. In haar reactie op het wetsvoorstel laat het MNO weten dat de argumenten die de minister hanteert niet van toepassing zijn en dat er met twee maten wordt gemeten.Lees hier: Reactie op aanpassing enquêterecht.

2008: Het belangrijkste bezwaar van het MNO bij de discussie over onderbenutting van de WOR bevoegdheden is het feit dat dit onderwerp met zoveel onzorgvuldigheid onder de aandacht wordt gebracht. Het MNO steunt daarom in een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek naar de mogelijke onderbenutting van het bestaande instrumentarium aan wet- en regelgeving. Het MNO verwacht dat de informatie uit het onderzoek wordt aangewend voor verbetering, respectievelijk vernieuwing en uitbreiding van (bestaande) wetgeving.

2008: Het MNO onderschrijft in grote lijnen de constateringen en aanbevelingen van de commissie Burgmans aan staatssecretaris Heemskerk van Economische zaken rond MVO en Corperate Governance. Deze zijn voor het MNO duidelijk herkenbaar. Wel wijst het MNO op het belang van de medezeggenschap bij MVO. De medezeggenschap speelt een belangrijke rol in het debat over MVO binnen de ondernemingen. Daarbij wordt door de medezeggenschap tekens gewezen op het maatschappelijke belang, maar ook op het economische belang van MVO. In de brief aan de minister van Economische zaken over MVO en Corperate Governance verwoord het MNO haar standpunt.

2008: De kredietcrisis die begon in 2008 en de gevolgen daarvan hield de gemoederen enorm bezig. In de Nederlandse samenleving was er, als gevolg van de wijze waarop de discussie hierover werd gevoerd, onrust en nam het vertrouwen in de Nederlandse economie af. In een brief aan minister-president Balkenende geeft het MNO haar visie op de situatie, met een aantal observaties en aanbevelingen. Naast de aanbevelingen moeten er initiatieven worden ontwikkeld om het Rijnlandse gedachtegoed weer op de kaart te krijgen en de Angelsaksische uitspattingen die verantwoordelijk zijn voor de oorzaak van de kredietcrisis aan te pakken.

2008: In 2008 biedt de minister van Justitie het bedrijfsleven de mogelijkheid om te kiezen uit het one-tier of two-tier bestuursmodel. Deze keuzemogelijkheid zou Nederland aantrekkelijker moeten maken voor het internationale bedrijfsleven. Het MNO gelooft niet dat Nederland aantrekkelijker wordt voor het internationale bedrijfsleven door de keuzemogelijkheid voor een one-tier model. Mogelijk zijn er andere maatregelen denkbaar die meer passen bij dat doel, dan de invoering van een one-tier model. In een brief aan de minister van Justitie licht het MNO haar standpunt toe.

2008: Naar aanleiding van de plannen tot herziening van de EOR-richtlijn, gaat het MNO in een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de EU-commissaris van Sociale Zaken in op een aantal onderdelen en doet een aantal suggesties. Het MNO is er van overtuigd dat verbetering van het overleg op Europees niveau tussen de EOR en de leiding van het concern niet uitsluitend afhankelijk is van wet en regelgeving, maar ook van de kwaliteit en opstelling van zowel EOR als de concernleiding.

2007: Het belonings- en inkomensbeleid van bestuurders is een onderwerp dat reeds geruime tijd veel aandacht krijgt. Vanuit de politiek wordt veel gereageerd op de ontwikkelingen, werkgevers- en werknemersorganisaties laten van zich horen, evenals de medezeggenschap en de wetenschap. De stijgingen van beloningen van bestuurders zijn in bepaalde gevallen erg fors geweest. De relatie met geleverde prestaties is niet altijd duidelijk en deze ontwikkeling bevordert evenmin loonmatiging bij de CAO-onderhandelingen. Het kabinet liet in 2007 weten het wenselijk te achten het systeem van totstandkoming van beloningen van bestuurders van ondernemingen te willen verbeteren en stond een grotere betrokkenheid voor van de werknemers. Zo was er in het coalitieakkoord opgenomen dat er een adviesrecht zal worden geïntroduceerd voor de ondernemingsraad betreffende de beloningen van topbestuurders. Het MNO heeft zijn visie op beloningen in een nota vastgelegd en geadresseerd aan de toenmalige minister van Financiën.

2005: Ook in 2005 was het verplaatsen van activiteiten naar lage lonen landen actueel. Steeds meer werkzaamheden verplaatsen zich naar lage lonen landen. Daarbij lijkt het dat de ondernemingsraad buitenspel staat, toch kan die ondernemingsraad wel degelijk de plannen tot verplaatsing beïnvloeden. Het rapport 'Verplaatsing van activiteiten naar lage lonen landen' overhandigde een MNO delegatie aan de staatsecretaris Economische Zaken.