home Nieuws Medezeggenschap en agile working

Medezeggenschap en agile working

Begin september hield het MNO een themabijeenkomst bij gastheer FedEx in Hoofddorp, met als onderwerp ‘medezeggenschap en agile’. Wat agile werken nu precies inhoud werd uitgelegd door Pieter de Beijer van Capgemini, naast or-lid zelf agile trainer.

Bedrijven willen steeds sneller nieuwe processen en producten ontwikkelen en tegelijkertijd beter omgaan met onzekerheden. Agile werken oftewel wendbaar worden, lijkt daarop het antwoord. Diverse bedrijven en of afdelingen werken al agile. Vertegenwoordigers van KLM en ING gaven daarvan voorbeelden binnen hun ondernemingen.

Dat agile werken gemeengoed aan het worden is bleek ook uit de voorafgaand gehouden enquête uitgezet bij de deelnemers. Daarin werd gevraagd in hoeverre de MNO-bedrijven al agile werken geïntroduceerd hebben in hun bedrijfsvoering, wat de ervaringen daarmee zijn en wat de rol van de medezeggenschap was bij de invoering. Bijna alle bedrijven van de respondenten kennen een vorm van agile werken. Opvallend was dat in meer dan de helft van de gevallen de medezeggenschap daarbij niet betrokken is geweest.

Loe Sprenger van Sprengers Advocaten gaf in het middagdeel echter duidelijk aan dat er zowel in het adviesrecht (WOR art. 25) als in het instemmingsrecht (WOR art. 27) voldoende aanknopingspunten zijn voor de or om bij invoering en na invoering geraadpleegd en betrokken te worden.

Agile werken vraagt ook een andere manier van leidinggeven aan de daarbinnen gevormde ‘zelfsturende’ teams. Dat werd geïllustreerd vanuit de praktijkervaringen van Achmea. Taken en verantwoordelijkheden die voorheen bij de traditionele leidinggevende liggen, worden opgepakt door het scrum team, productowner, en of scrummaster. Rollen en verantwoordelijkheden gaan zo door elkaar heen lopen. Dat vraagt om een andere aanpak.

Ook werd er gekeken naar of de medezeggenschap vanuit het uitgangspunt ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ zelf misschien ook al agile kan gaan werken. Onder leiding van Stefan Zondag en Stijn Driessen werd gediscussieerd over wat daarvoor nodig is. Stefan en Stijn deelden ook hun ervaringen met wat zij noemen een transformatie naar OR-gile.