maart 2014 „ Arbeidsverhoudingen in beweging”

Op 25 maart vond het 8e MNO jaarcongres met als thema 'Arbeidsverhoudingen in beweging' plaats bij Achmea in Zeist. Al gloort na 5 jaren van crisis langzaam herstel aan de horizon: de arbeidsmarkt is voorgoed veranderd.

Wat is de impact van de financiële crisis op de arbeidsverhoudingen? Wordt de kloof tussen werkenden en niet-werkenden op de arbeidsmarkt gedicht? Is er nog wel genoeg werk als iedereen langer moet doorwerken en hoe dat productief en met plezier te realiseren? Gaat het Rijnlandse model, gebaseerd op samenwerking en overleg, weer terrein winnen? Zal er meer toezicht zijn op een duurzame wijze van produceren en een meer evenwichtige belangenbehartiging van alle stakeholders? Is er nog toekomst voor collectieve belangenbehartiging of zal het zwaarte punt verschuiven naar individuele belangenbehartiging?

Met de deelnemers aan het MNO congres werden deze vragen in vier verschillende thema's geëxploreerd en bediscussieerd.

Opening: door Wiebe Draaijer.

SER voorzitter Wiebe Draaijer opende het congres. Hij sprak o.a. over de nationale groei agenda en stelde dat economische groei een cruciale voorwaarde is voor het in stand houden van het stelsel dat we verworven hebben. Economische groei opent doelstellingen en duurzame economische groei moet leiden tot sociale welvaart. De medezeggenschap speelt daarin volgens hem een cruciaal rol als de pijler waarop de overleg economie is gebouwd. Een harmonieuze verstandhouding tussen werkgever en werknemer correleert zeer positief met het lange termijn succes van de onderneming.

Thema 1 "De drie raden RvB, RvC en OR en social governance"

Er worden vraagtekens gezet bij het structuurregime en het beroep op territorialiteit en legitimiteit van de Wet op de Ondernemingsraden waardoor de medezeggenschap in internationaal aangestuurde ondernemingen op afstand gezet wordt. Is er wel voldoende oog voor duurzaam en lange termijn ondernemen en een balans in governance vraagstukken tussen People, Planet en Profit? Welke rol speelt diversiteit in de Raad van Commissarissen? En beschikken commissarissen wel over voldoende vaardigheden en soft skills om "een lastig gesprek" te voeren. Zijn ze in staat kritisch naar zich zelf te kijken? Robbert van het Kaar, Ieke van den Burg en Conny Tanis prikkelden met hun ideeën. Klik hier voor een samenvatting en de presentaties: Module 1 samenvatting webversie.

Thema 2 "Flexibele arbeidsverhoudingen"

De flexibilisering van de arbeidsmarkt werd vanuit verschillende invalshoeken onderzocht. Wat is het actuele beeld over flexibilisering van de arbeidsmarkt en over goed werkgeverschap gezien vanuit Royal CampinaFriesland? Hoe zien de ontwikkelingen eruit vanuit het gezichtspunt van de zelfstandige professioneel en wat betekent daar goed opdrachtgeverschap. Macrotrends op het gebied van flexibilisering werden met de dagelijkse praktijk verbonden en de ontwikkelingen in het krachtenveld tussen werkgevers, werknemers en zelfstandige professionelen besproken. Bijdrages kwamen van Michiel Zweers en Josien van Breda.

Thema 3 "Scenario's op het gebied van arbeidsverhoudingen"

Met de scenario methodiek wordt beter voorbereid zijn op de toekomst mogelijk. Wat is de mogelijke impact op bedrijven en organisaties van denkbare ontwikkelingen in de toekomst? Aan de hand van de door de AWVN ontwikkelde scenario's over de arbeidsverhoudingen in 2025 werd de blik van de deelnemers verbreed op thema's zoals economie, werk, arbeidsverhoudingen en inkomen in 2025. Wat betekenen deze mogelijke ontwikkelingen voor de medezeggenschap in 2025? Ben Römgens en Willemien van Helden leidden deze uitstap naar de toekomst in goede banen leiden. Voor introductie op de scenario’s bezoek: de webpagina van de AWVN: Scenario's arbeidsverhoudingen van de toekomst  of lees hier de toelichting.

Thema 4 "Duurzame inzetbaarheid: Geen winst zonder menselijk kapitaal"

Duurzame Inzetbaarheid bevat verschillende aspecten en is uiterst actueel. De arbeidsmarkt verandert snel en stelt tevens andere eisen aan mensen. Duurzame inzetbaarheid gaat onder andere over gezondheid, motivatie en productiviteit tot de pensioengerechtigde leeftijd. Een leven lang blijven leren. Dat vraagt om kennis, inzicht en zelfreflectie. Van medewerkers, medezeggenschap, organisaties en bestuurders! Gesproken wordt over de succes- en faalfactoren. Welke good practices kunnen worden gedeeld en helpen ons verder? Bibi de Vries en Jan Willem Menkveld leidden de discussie.

Afsluiting “Onderzoek duurzame inzetbaarheid deelnemers congres”

Rond het thema duurzame inzetbaarheid was in samen werking met Achmea en TNO voorafgaand aan het congres een onderzoek onder de congresbezoekers uitgezet. Bibi de Vries Directeur Strategische Relaties Achmea divisie Groot Zakelijk nam de aanwezigen in haar afsluiting mee in een aantal opvallende verschillen, die zeker tot nader onderzoek aanleiding geven. Zo geven Werkgevers en HR-functionarissen aan dat ze de rol van de leidinggevenden belangrijk vinden in de ondersteuning bij duurzame inzetbaarheid, maar geven de werknemers aan daar weinig van te merken. Bij de meest opmerkelijke bevindingen werden en verschillen in opvattingen tussen Werkgevers en HR-functionarissen en medezeggenschappers werd stilgestaan. De conclusies zijn voor het MNO mede reden dit thema verder op te pakken en uit te diepen.

Home Congressen maart 2014 „ Arbeidsverhoudingen in beweging”