januari 2009 "Medezeggenschap: een wereld te winnen"

Op woensdag 28 januari organiseerde de Stichting Multi Nationale Ondernemingsraden overleg (MNO) haar derde congres met de titel “Medezeggenschap: een wereld te winnen”. Een titel die niet alleen vragen oproept, maar ook veel reacties oplevert. Dat bleek al snel tijdens het congres waar een aantal aansprekende inleiders niet alleen hun eigen visie gaven op het onderwerp vernieuwing van de medezeggenschap maar ook reageerden op de opvattingen van het MNO over vernieuwingen binnen de medezeggenschap. De aftrap vond plaats door Rienk Goodijk, Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen. Hij ging nader in op de resultaten van het onderzoek Medezeggenschap een wereld te winnen.

Harry Hendriks, de directievoorzitter van Philips Electronics Nederland en Ir. Eric Nagelsmit, voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad spraken over de aanleiding en ervaring met vernieuwing van de medezeggenschap bij Philips Electronics Nederland. Door Huub Willems, Voorzitter Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, werden de juridische gevolgen van vernieuwing onder de loep genomen. Bruno van Rijsingen, directeur GBIO, scholingsfonds voor medezeggenschap, gaf zijn visie op vernieuwingen binnen de medezeggenschap en de rol van het GBIO. Tot slot sprak Peter Gortzak, vicevoorzitter vakcentrale FNV over nieuwe vormen van medezeggenschap en de relatie met de vakorganisaties. Dit alles vond plaats onder leiding van de dagvoorzitter, Harry Starren, algemeen directeur van de Baak Management Centrum VNO-NCW.

Wat is de aanleiding om te vernieuwen en wat zien we in de dagelijkse praktijk op dit punt?
In met name de grote (vaak internationaal georganiseerde) ondernemingen is geleidelijk aan de behoefte gegroeid om de medezeggenschap aan te passen aan de verander(en)de omstandigheden en waar nodig te vernieuwen. Er dienen zich – in toenemende mate – vragen aan omtrent de mogelijke versterking van de medezeggenschap in de corporate governance, het beter aansluiten van de medezeggenschap bij de zeggenschap(sverhoudingen), het vergroten van de kwaliteit, de afspiegeling/diversiteit, het draagvlak van de medezeggenschap, het beter benutten van netwerkrelaties, externe/interne expertises, het enthousiasmeren van jongeren, et cetera. Een aantal van deze onderwerpen werden reeds eerder aan de orde gesteld tijdens het 1e en 2e MNO-congres en dienaangaande werden verbetersuggesties gedaan richting een aantal stakeholders.

Verschillende ondernemingen hebben inmiddels, op initiatief van de OR en/of de bestuurder, eerste (vaak nog voorzichtige) stappen gezet op weg naar vernieuwingen in de medezeggenschap, in de vorm van pilots dan wel met concrete veranderacties. Deze vernieuwingen moeten wel passen binnen het kader van de huidige wetgeving (WOR). De WOR is niet echt stimulerend voor deze vernieuwingen, maar blijkt in de praktijk ook niet blokkerend. Binnen het MNO-overleg werd het belang van deze (zoektocht naar) vernieuwingen herkend. Bij een groot aantal MNO-deelnemers speelt de problematiek, waarbij reeds stappen tot vernieuwing gezet zijn, terwijl anderen nog nadenken over hervormingen. Belangrijk is te weten hoe de eerste ervaringen zijn (welke verbeterlijnen worden gaandeweg zichtbaar?, en wat kunnen we daarbij van elkaar leren?) maar ook naar de effecten/resultaten (wat is het mogelijke rendement van deze vernieuwingen?, hoe kunnen de effecten zichtbaar gemaakt worden?). Kortom een groot aantal vragen waar dringend antwoord op moet worden gevonden.

Lees het rapport Medezeggenschap een wereld te winnen klik hier.

Home Congressen januari 2009 "Medezeggenschap: een wereld te winnen"